Przemoc domowa – jak pozbyć się oprawcy z domu?

Ofiary przemocy domowej pozostają w bardzo trudnej sytuacji, która wymaga szybkiego działania. Istnieją instrumenty prawne, możliwe do zastosowania przez osoby doświadczające przemocy w domu. Jest to na przykład eksmisja członka rodziny, który swoim zachowaniem przemocowym w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne przebywanie w jednym domu.

Osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania, a rozprawa powinna odbyć się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, a postanowienie jest natychmiast wykonalne – można z nim pójść bezpośrednio do komornika. Warto zaznaczyć, że przez przemoc rozumie się nie tylko działania o charakterze fizycznym, które mogą narazić na utratę życia, zdrowia, czy naruszające nietykalność cielesną, ale będą to także działania polegające na psychicznym znęcaniu się.

Nakaz opuszczenia mieszkania w tym trybie może dotyczyć także osoby, która jest współwłaścicielem ( np. małżonek gdy mieszkanie jest wspólne ), a nawet wyłącznym właścicielem lokalu ( np. żona mieszka w przedmałżeńskim mieszkaniu męża ). Można eksmitować nawet wyłącznego właściciela, ale eksmisja nie pozbawia go samej własności. On pozostanie właścicielem czy współwłaścicielem, ale przejściowo sąd ograniczy mu możliwość korzystania z własności – czasem nawet na długi okres, jeśli reszta rodziny nie ma realnej możliwości zamieszkania w innej lokalizacji.

Rodzaje spraw o eksmisję przemocową

Powyższe uprawnienia przysługują na podstawie art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i są bardzo szerokie. Nieco mniejsze możliwości dają inne, podobne instytucje prawne.

Chodzi tu m.in. o możliwość orzeczenia eksmisji w sprawie rozwodowej, jeżeli sprawca swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie ale tu już nie wyeksmitujemy wyłącznego właściciela lokalu ( art. 58 § 2 krio ).

Gdy przemoc doszła na tyle daleko że toczy się sprawa karna tu również mamy możliwość przekonywania sądu, aby wyeksmitował sprawcę. Sąd może nakazać okresowe opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej.

Jak przekonać sąd do eksmisji sprawcy przemocy?

Niezależnie jaki tryb wybierzemy musimy pamiętać, że są to instytucje bardzo wyjątkowe i musimy bardzo dobrze uargumentować nasz wniosek, szczególnie jeśli chcemy wyeksmitować kogoś z lokalu, do którego ma tytuł prawny ( własność, najem ) i nie ma innej nieruchomości gdzie może on od ręki zamieszkać. Sąd decydując się na eksmisję pozbawia taką osobę – choćby na krótko – jego podstawowego prawa i musi mieć pewność, że okoliczności sprawy tego wymagają. Dlatego ważne jest solidne udowodnienie naszego żądania. Dobrze jeśli przemoc jest rzetelnie udokumentowana ( notatki policyjne, zdjęcia, obdukcje, nagrania, świadkowie ).

Najgorsze co możemy zrobić to zaakceptować, że przemoc dzieje się w czterech ścianach i nikt o niej nie wie- nikomu nie opowiadamy, nie robimy obdukcji lekarskich, nie zgłaszamy się na policję, a wręcz zaprzeczamy, że coś się dzieje. Potem gdy zechcemy zrobić sprawę sądową może się okazać, że sprawca zaprzecza naszym słowom, rany są wygojone i nie mamy ani jednego świadka na potwierdzenie naszych twierdzeń. Tak więc nawet jeśli, z różnych względów, wstrzymujemy się ze zgłoszeniem sprawy na policję czy pozwem cywilnym, to zbierajmy przynajmniej inne dowody, aby mieć amunicję, gdy będzie potrzebna.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE