Klienci indywidualni

Sprawy cywilne

 • o zapłatę sumy pieniężnej,
 • o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, wydziedziczenie, stwierdzenie niegodności dziedziczenia, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, spadek po osobie zmarłej za granicą ( w Stanach Zjednoczonych, na terenie krajów Unii Europejskiej etc .)
 • o ochronę własności ( skarga pauliańska, sprawy deweloperskie, przywrócenie posiadania, odwołanie darowizny ),
 • o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego, rozliczenia majątku ze związku partnerskiego (konkubinatu)
 • o zasiedzenie własności nieruchomości,
 • związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
 • o wpis w księdze wieczystej,
 • dotyczące służebności ( osobiste, gruntowe, służebność przesyłu),
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego, związane z najmem lokalu,
 • o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich,
 • o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
 • o przymusowe leczenie osób chorych psychicznie, alkoholików, osób chorych na choroby zakaźne, o umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej,
 • o ochronę praw konsumentów, o upadłość konsumencką,
 • ze skargi na czynności komornika, wszczynanie egzekucji komorniczej, poszukiwanie majątku dłużnika, powództwa przeciwegzekucyjne
 • sporządzanie i konsultowanie umów

Odszkodowania

 • negocjacje z ubezpieczycielami i sprawcami szkody,
 • sprawy sądowe o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwych wypadków NNW ,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy, w drodze do pracy
 • odszkodowania komunikacyjne ( samochodowe, na rowerze, w komunikacji miejskiej, w pociągu ), odszkodowanie od zarządcy drogi za urwane lub uszkodzone koło w samochodzie,
 • odszkodowania z tytułu błędów medycznych ( przy porodzie, w trakcie zabiegu medycznego, z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji ),
 • odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej,
 • odszkodowanie za wypadek w szkole, w przedszkolu, na koloni i wczasach, na placu zabaw,
 • odszkodowanie za wypadek sportowy ( na nartach, w trakcie jazdy konnej, na gokardzie, na sali gimnastycznej, w trakcie wspinaczki)
 • odszkodowanie za upadek na chodniku ( od gminy, od wspólnoty mieszkaniowej )
Sprawy rodzinne i opiekuńcze
 • o rozwód ( z orzeczeniem o winie, bez orzeczenia o winie ) lub separację,
 • o ustanowienie sądownie rozdzielności majątkowej,
 • o ustalenie i egzekucję kontaktów z dzieckiem, dotyczące pieczy zastępczej, opieki i kurateli, dotyczące uprowadzenia ( porwania ) dziecka za granicę przez jednego z rodziców,
 • o unieważnienie, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • o alimenty na rzecz: dzieci małoletnich, dzieci pełnoletnich, małżonków w trakcie małżeństwa ( zabezpieczanie potrzeb rodziny ), byłych małżonków, dziadków ( i od dziadków ), o stwierdzenie wygaśnięcia ( uchylenia )obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów
 • o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa,
 • o przysposobienie ( adopcję),
 • o ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub zarządu majątkiem wspólnym.
Sprawy karne
 • obrona oskarżonych i podejrzanych, posiedzenia aresztowe ( uchylenie tymczasowego, aresztu ), dobrowolne poddanie się karze, obrona osób zatrzymanych,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • działania w ramach postępowania wykonawczego ( odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, blokada alkoholowa (alkoblokada, alcolock ), skrócenie czasu trwania środków karnych ),
 • wyroki łączne,
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne stosowanie tymczasowego aresztu
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, odszkodowania uzyskiwane w procesie karnym ( jako szybszy i tańszy sposób ),
 • uzyskanie świadczenia pieniężnego, nawiązki etc. w ramach postępowania karnego ( unikając konieczności występowania z osobną sprawą cywilną ),
Sprawy pracownicze
 • o rozwiązanie umowy o pracę , uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
 • o wynagrodzenie za pracę, o nadgodziny,
 • o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, za naruszenie przez pracodawcę równego traktowania w zatrudnieniu ,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za mobbing w pracy,
 • dotyczące umowy o zakazie konkurencji,
 • dotyczące mienia powierzonego
Sprawy kredytowe
 • pomoc kredytobiorcom posiadającym kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego CHF lub Euro
  (m. in. Millennium, mBank, Multibank, Getin Bank, Getin Noble Bank, Polbank, Kredyt Bank, Dombank, Metrobank, GE Money, ING Bank Śląski, Noble Bank),
 • renegocjowanie umów kredytowych z bankami, odfrankowienie kredytu, zwrot nadpłaconej części kredytu, unieważnienie umowy kredytu,
 • analiza umowy kredytowej w zakresie klauzul niedozwolonych ( abuzywnych ) w celu stwierdzenia nieważności umowy w całości lub w części,
 • nieważność postanowień umownych w zakresie ubezpieczeń np. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia nieruchomości.