Odszkodowanie od hotelu, pensjonatu, kempingu, schroniska

Hotelarze mają pewne obowiązki związane z naszym bagażem w trakcie pobytu w hotelu lub podobnej instytucji. Za jego zgubienie lub zniszczenie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą.

Wszelka działalność prowadzona przez podmioty wskazane w treści art. 846 kc, jeżeli towarzyszy jej wniesienie rzeczy, uzasadnia ich odpowiedzialność na tej podstawie. Przesłanką powstania odpowiedzialności nie jest zatem nocleg gościa czy określony minimalny czas jego pobytu w hotelu. Kategoria gości hotelowych nie obejmuje natomiast osób zatrudnionych w hotelu przez utrzymującego hotel, ani jego prywatnych gości. Gościem nie jest też osoba nie korzystająca z hotelu, a jedynie z restauracji czy przechowalni bagażu.

Odpowiedzialnością obciążone są osoby utrzymujące zarobkowo hotel lub zakład podobny. Ustawa o usługach turystycznych wskazuje kategorie obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe, wskazując równocześnie na wymagania, jakie muszą spełniać wspomniane obiekty. Pola biwakowe jako obiekty niestrzeżone z woli ustawodawcy należy wyłączyć z kategorii obiektów hotelowych czy zakładów podobnych w rozumieniu art. 846 kc.

Natomiast wydaje się, że wchodzą w grę też sanatoria i agroturystyka przy czym nazwa samego obiektu nie ma w tej sytuacji żadnego znaczenia (np. zajazd, gospoda, przystań).

Do grupy obiektów, których prowadzący ponoszą odpowiedzialność za rzeczy wniesione do nich przez gości, nie możemy zaliczyć hoteli pracowniczych, domów studenckich, internatów, stancji, szpitali, koszar, noclegowni, przytułków, zakładów karnych i poprawczych, aresztów, izb wytrzeźwień.

Jeśli w hotelu zaginął nam bagaż należy zgłosić roszczenie o odszkodowanie i udowodnić, że taki bagaż był i najlepiej też co w nim było wartościowego. Dowodem może być np. zdjęcie czy zeznanie świadka.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE