Na zaprzeczenie ojcostwa masz sześć miesięcy

Jeśli chcemy zaprzeczyć ojcostwu musimy złożyć w sądzie pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

Może zrobić to mąż matki, ma na to sześć miesięcy od momentu w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Pozywa wtedy matkę dziecka oraz dziecko. Z kolei matka ma sześć miesięcy od urodzenia dziecka – matka występuje przeciwko ojcu dziecka i dziecku. Również dziecko, po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia, może w drodze powództwa żądać zaprzeczenia ojcostwa pozywając męża matki i matkę. Mężczyzna który uznał ojcostwo może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania – ma na to 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi.

 Ostatnim uprawnionym do wytoczenia takiego powództwa jest prokurator, który w każdym czasie może żądać zaprzeczenia ojcostwa, pozywając matkę dziecka, męża matki dziecka oraz dziecko. Złożenie pozwu przez prokuratora zależy od jego osobistego uznania i prokuratorzy bardzo nie lubią tego robić, natomiast gdy miną wskazane wyżej terminy – a ma to miejsce przeważnie, gdy zaprzecza domniemany ojciec, który uznał dziecko i np. po kilku latach targany wątpliwościami zrobił potajemnie prywatne badanie DNA, ale zwlekał ponad sześć miesięcy z pozwem- prokurator to nasz ostatnia deska ratunku.

Ponieważ prawo chroni przede wszystkim dziecko i jego interes ( powinno posiadać ojca, który będzie się opiekował i alimentował małoletniego ) w zasadzie celem ustawodawcy jest utrzymywanie pewnej fikcji z punktu wiedzenia biologii. Jeśli nie zaprzeczyłeś ojcostwu szybko to nawet 100% pewność, że faktycznie ojcem jest ktoś inny, nie wystarczy, aby formalnie przestać być ojcem.

Każdy przypadek jest inny, a każdy prokurator ma pewnie trochę odrębne kryteria oceny. Dodatkowo uwzględnienie ( lub nieuwzględnienie ) naszej prośby może zależeć od tak nieuchwytnych czynników jak nawał pracy prokuratora w danym okresie, czy osobiste doświadczenia w podobnych sprawach. Na to nie będziemy mieć jednak wpływu. Z tego powodu należy zmaksymalizować swoje szanse poprzez złożenia maksymalnie rzetelnego i dopracowanego wniosku.

Jeśli dysponujemy badaniem DNA, które jest wiarygodne to należy je przedstawić i zażądać potwierdzenia przez biegłego sądowego. To jednak dopiero początek. Musimy przekonać prokuratora, że dziecko nie dozna uszczerbku. Można np. podać kto jest rzeczywistym ojcem jeśli to wiemy. Jeśli samo dziecko lub matka są majętni ( np. dziecko odziedziczyło lokale usługowe po dziadkach ) można wskazać to jako okoliczność jego samodzielności finansowej. Czytaj: nawet brak alimentów od obecnego ojca nie wpłynie na zaspokajanie potrzeb przez dziecko. W zasadzie trudno określić co w danej sprawie mogłoby przekonać prokuratora do zainicjowania sprawy cywilnej o zaprzeczenie ojcostwa. Dlatego trzeba zacząć od gruntownego przeanalizowania sytuacji i bardzo dobrego, merytorycznego uzasadnienia wniosku skierowanego do prokuratora.

Obecnie odchodzi się prawie zupełnie od świadków na rzecz DNA

Badanie DNA bardzo ułatwia obecnie wykazanie kto jest ( albo nie jest ) ojcem, i jak przyjmują sądy to powód musi udowodnić, że dziecko pochodzi od innego ojca, a współcześnie uznaje się, że jeśli wchodzi w grę dowód z badania DNA to nieracjonalne jest w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa przeprowadzanie dowodów osobowych, z natury swej niepewnych, jak również innych dowodów przyrodniczych, których stopień pewności jest daleko mniejszy.

Co można zrobić matka nie zgadza się na badanie DNA?

 Gdy jeden rodzić blokuje pobranie próbek do badania DNA sąd może zarządzić pobranie krwi od dziecka wbrew woli tego z rodziców, które odmawia zgody.

Jakie są skutki zaprzeczenia ojcostwa?

Skutkiem zaprzeczenia ojcostwa jest ustanie władzy rodzicielskiej. Ustaje też obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Jeżeli jednak taki obowiązek został stwierdzony wcześniej prawomocnym orzeczeniem Sądu przyjmuje się że dodatkowo należy złożyć pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Były mąż matki nie może natomiast skutecznie żądać zwrotu kwot wyłożonych przed zaprzeczeniem ojcostwa na utrzymanie i wychowanie dziecka( wyrok SN z 22 lutego 1980r. sygn. akt III CZP 6/80 ). Ustaje też wzajemne dziedziczenie ustawowe pomiędzy stronami.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE