Kiedy odszkodowanie za wypadek w szkole?

Bardzo częstą przyczyną wypadków w szkole jest niewłaściwe sprawowanie opieki i nadzoru nad dziećmi przez nauczycieli oraz nieodpowiedni stan pomieszczeń szkoły. Takie zaniedbania mogą być podstawą roszczeń o odszkodowanie poszkodowanego ucznia.

Podstawowe ubezpieczenie NNW jakie często wykupujemy dla dziecka w szkole nie jest jedynym źródłem możliwego odszkodowania za wypadek w szkole.

Jakie roszczenia dla poszkodowanego za wypadek za który odpowiada szkoła?

Dziecku poszkodowanemu w wypadku w szkole mogą się należeć:

  • jednorazowe odszkodowanie na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
  • zadośćuczynienie, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne
  • renta,
  • zwrot kosztów leczenia.

Wysokość takich świadczeń – w przeciwieństwie do ubezpieczenia NNW nie jest ograniczona kwotowo, lecz zależy od rozmiaru szkody. Poszkodowany ma prawo do wyrównania szkody w pełnej wysokości.

Kiedy szkoła będzie winna wypadku ucznia?

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły są zobowiązani sprawować nadzór i opiekować się każdym dzieckiem, które zostało im powierzone przez rodziców. Obowiązek opieki i nadzoru nad uczniami dotyczy nie tylko lekcji, ale również przerw oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę, zarówno na jej terenie, jak i poza nią. Odpowiedzialność szkoły może zatem istnieć również w trakcie wycieczki szkolnej, czy też w trakcie przejazdu autobusem szkolnym albo na sportowych zajęciach popołudniowych ( np. tzw. SKS-y)

Podmiotem odpowiedzialnym za wypadek jest zawsze organ prowadzący szkołę. Publiczne placówki szkolne są zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego ( np. powiat ). Szkoły niepubliczne mogą prowadzić inne osoby, zarówno fizyczne, jak i prawne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, właśnie na organach prowadzących spoczywa odpowiedzialność cywilna za wynikłą szkodę, a do podstawowych obowiązków szkoły należy zapewnienie właściwego wyposażenia sal oraz obiektów, a także zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu na terenie szkoły.

Warto pamiętać, że nie ma też przeszkód, by dochodzić świadczeń z kilku ubezpieczeń osobowych, jeśli uczeń został ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego w szkole i ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy rodzica lub ubezpieczenia indywidualnego.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE