Kiedy fryzjer zapłaci odszkodowanie?

Każda wizyta u fryzjera to zawarcie umowy o usługi fryzjerskie. Jeśli przez nieumiejętne wykonanie usługi dojdzie np. do trwałego zniszczenia włosów możemy starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Tak było w sprawie analizowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ (sygn. akt I C 1622/15), gdzie biegli z zakresu fryzjerstwa oraz z zakresu dermatologii opisali mechanizm działania płynu do trwałej na włosy.

Okazało się, że podjęcie się wykonania trwałej ondulacji na rozjaśnionych włosach powódki w salonie pozwanej, w ocenie sądu, uznać należało jako zawinione zaniechanie lub nienależyte wykonanie umowy. Powódka zawarła bowiem z pozwaną umowę wykonania usługi fryzjerskiej, przy której nie wywiązała się należycie ze swoich obowiązków. To doprowadziło do powstania szkody po stronie powódki w rozumieniu art. 471 kc. Nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu tego przepisu może spowodować konieczność zasądzenia zarówno odszkodowania rekompensującego straty materialne, jak i zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne ( tak SN m.in. w wyroku z 17 grudnia 2004r. w sprawie II CK 303/04). Również, przyjmując jako podstawę odpowiedzialności pozwanej art. 415 kc, uznać należy, że podjęcie się tego zabiegu było zaniedbaniem, które ocenić należało co najmniej jako niedbalstwo. Doświadczony fryzjer powinien odmówić wykonania takiej usługi.

Jeśli zatem zachodzi związek przyczynowy między nieprawidłowo wykonaną usługą, a stanem włosów klienta należy się rekompensata krzywdy i szkody, jakie w związku z tym zdarzeniem poniósł usługobiorca fryzjera.

Jak duże może być zadośćuczynienie od fryzjera?

W związku ze zgłoszeniem żądania zadośćuczynienia, koniecznym dla oceny jego zasadności było ustalenie rozmiaru cierpień i krzywd jakich powódka doznała w wyniku wykonanego zabiegu, bowiem właśnie to kryterium decyduje o wysokości zadośćuczynienia jaka należna jest poszkodowanemu.

Ustawodawca nie określił wprost przesłanek, które winny stanowić podstawę dla ustalenia zakresu krzywdy, wskazując jedynie w art 445 w zw. Z art. 444 kc, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Co o jest „suma odpowiednia”? Przy określaniu wysokości przyznawanego zadośćuczynienia trzeba uwzględnić rodzaj naruszonego dobra, zakres i rodzaj rozstroju zdrowia, czas trwania cierpień, ból i inne dolegliwości oraz cierpienia psychiczne, czyli ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała, wiek poszkodowanego, intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych, rokowania na przyszłość, poziom winy sprawcy, negatywne skutki zdrowotne jakie osoba poszkodowana będzie zmuszona znosić w przyszłości.

Podkreślenia wymaga również to, że przyznane zadośćuczynienie winno mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane jak i te, które w związku ze schorzeniem wystąpić mogą w przyszłości. Jest to bowiem świadczenie jednorazowe, którego wysokość uwzględnia wszystkie okoliczności związane z cierpieniami tak już doznanymi jak również tymi, które w przyszłości w związku niezakończonym leczeniem, jego następstwami, czy też planowanymi w przyszłości zabiegami, mogą się pojawić.

W rezultacie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ (sygn. akt I C 1622/15 ) uznał, że kwota 10.000 zł, której zażądała powódka tytułem zadośćuczynienia, nie jest wygórowana. Było to dość wysokie zadośćuczynienie za sprawę „fryzjerską”, ale sąd przyjął, że powódka została pozbawiona swojego atrybutu w postaci półdługich włosów, które częściowo wypadały w wyniku czego poszkodowana unikała ludzi, straciła poczucie własnej wartości, a włosy odrastały aż do 2 lat.

Znaczenie miało też to, że poszkodowana pracuje jako pielęgniarka. Miała więc kontakt z ludźmi i również w pracy powódka przeżywała dyskomfort, który wymaga uwzględnienia przy ocenie wysokości należnego jej zadośćuczynienia.

Przekonało to sąd, że żądanie przez powódkę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, z uwagi na rzeczywisty rozmiar cierpień kwoty 10.000 zł, nie jest żądaniem wygórowanym.

Poza kwotą zadośćuczynienia, powódka wystąpiła także o zapłatę na jej rzecz odszkodowania, w sumie w kwocie 807,30 zł. Na tę kwotę złożyła się kwota 70 zł jako zwrot kosztu nieprawidłowo wykonanej usługi trwałej ondulacji oraz kwota 737,30 zł wydatkowana na zakup środków do leczenia i pielęgnacji zniszczonych włosów. Podstawę prawną żądania odszkodowania stanowi art. 444 kc, zgodnie z którym w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W tym zakresie klientka fryzjera również uzyskała to czego zażądała.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE