Czy w podziale majątku po rozwodzie można rozliczać pieniądze wybrane z rachunku bankowego przez jednego z małżonków?

Jeśli mąż lub żona pobrali z rachunku bankowego dużą sumę wspólnych pieniędzy, należy zbadać na co przeznaczono te środki. Znaczenie przeważnie ma też, kiedy zostały one wybrane – im bliżej końca małżeństwa, tym trudniej udawać, że wydatkowano je na rodzinę.

W skład majątku wspólnego, zgromadzonego przez okres małżeństwa i podlegającego podziałowi, wchodzą jedynie te składniki (także wierzytelności), które w chwili orzekania są w posiadaniu jednego lub drugiego małżonka. Jednak w skład tej masy majątkowej wchodzą także przedmioty, których zbycie sąd uzna za pozorne. Gdy jeden z małżonków zlikwidował konta bankowe, na których znajdowały się znaczne środki pieniężne, stanowiące przedmiot majątku wspólnego, obowiązkiem sądu jest ustalenie i ocena, czy ich wydatkowanie, bez zgody drugiego małżonka, nastąpiło na potrzeby rodziny lub uzasadnione potrzeby zbywcy. W wypadku wyzbycia się nieuzasadnionego i tym samym wyrządzenia drugiemu małżonkowi szkody poszkodowanemu należy się odszkodowanie w wysokości połowy wartości wydatkowanych w sposób nieuzasadniony środków. Roszczenie z tego tytułu należy traktować analogicznie jak roszczenie z tytułu zwrotu wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. (zobacz: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13.9.2012 r., V CSK 408/11 )

innymi słowy podział majątku wspólnego obejmuje składniki majątkowe, które były elementami majątku wspólnego w chwili ustania wspólności ustawowej ( przeważnie pokrywa się to z rozwodem ) i które istnieją w chwili dokonywania podziału. Przy jego dokonywaniu nie uwzględnia się tych wspólnych składników majątkowych, które w czasie trwania wspólności ustawowej lub po jej ustaniu zostały zużyte zgodnie z prawem (art. 36–40 i art. 42 KRO), natomiast uwzględnia się, ale tylko w ramach rozliczeń, tj. rachunkowo, te, które zostały bezprawnie zbyte, zniszczone, zużyte lub roztrwonione przez jednego z małżonków. W tym wypadku, przy podziale majątku wspólnego, ich wartość podlega zaliczeniu na poczet udziału przypadającego drugiemu małżonkowi post. ( patrz: Sądu Najwyższego z dnia 19.6.2009 r., V CSK 485/08.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE