Czy każdy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej?

Z chwilą przejścia na emeryturę możemy domagać się odprawy. Standardowo jest to jedna pensja miesięczna, choć np. mundurowi czy pracownicy budżetówki mają lepsze warunki. Nasz pracodawca też może dać więcej, ale to już przywilej wynikający np. z układu zbiorowego pracy. Nawet jeśli takich bonusów nie ma, to należy się każdemu pracownikowi– z ustawy czyli z kodeksu pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać odprawę?

W odniesieniu do odprawy emerytalnej związanej z przejściem na emeryturę, warunkiem istnienia związku między rozwiązaniem stosunku pracy, a przejściem na emeryturę jest spełnianie przez pracownika warunków nabycia emerytury w momencie rozwiązywania stosunku pracy. Jeśli w dniu rozwiązania stosunku pracy pracownik nie osiągnął wieku emerytalnego, albo nie spełniał innych przesłanek nabycia świadczenia, to późniejsze spełnienie tych warunków i wystąpienie o przyznanie emerytury nie pozostaje w związku z wcześniej dokonanym rozwiązaniem stosunku pracy. Dotyczy to np. wypadków, gdy (były) pracownik między ustaniem stosunku pracy a nabyciem uprawnień emerytalnych był bezrobotny (wyrok SN z dnia 4 lutego 2011r., II PK 142/10, ), pobierał świadczenie przedemerytalne (wyrok SN z dnia 4 lutego 2006 r., II PK 14/06.)

Czy dostanę odprawę gdy mam umowę o pracę na czas określony do osiągnięcia wieku emerytalnego?

Do nabycia prawa do odprawy nie jest konieczne, aby rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia pracownika na rentę lub emeryturę. Przyczyna nie ma wpływu na prawo do odprawy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 lipca 1999 r.,I PKN 174/99 orzekł, że przepis art. 92¹ k.p. wiąże prawo do odprawy emerytalnej z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu, na jaki zawarto umowę o pracę, nie wyklucza jego związku z przejściem na emeryturę. Wystarczy w tym zakresie związek czasowy, tj. przejście na emeryturę lub rentę bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy. Nawet gdy pracownik przechodzi na rentę lub emeryturę w pewien czas po ustaniu stosunku pracy, lecz następuje to bezpośrednio po okresie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego, zapoczątkowanego jeszcze w czasie trwania stosunku pracy ( uchwała Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2000 r.,III ZP 18/99.

Natomiast rozwiązanie stosunku pracy, wraz z którym pracownik uzyskuje świadczenie przedemerytalne, nie jest ustaniem stosunku pracy „w związku z przejściem na emeryturę”- tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 maja 2003 r.,I PK 257/02.

Czy mogę dostać odprawę emerytalną dwa razy?

Po rozważeniu kwestii ponownego nabycia prawa do odprawy Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 marca 2010 r., II PZP 1/10, stwierdził, że otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub prawa do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE